Požární ochrana

Zákon o požární ochraně platí na území České republiky od 01.07.1986. Pozměňující znění: 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb.

 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. [zákon 133/1985 Sb]

 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno. [zákon 133/1985 Sb]Prohlídky a kontroly pracovišť

 

Provedeme kompletní kontrolu Vašeho pracoviště, jehož výstupem bude zápis s popisem jednotlivých zjištění, odkaz na porušení právních nebo ostatních předpisů a doporučené opatření pro vyloučení nebo omezení nedostatku. Ke každému zjištění navazuje fotodokumentace zachycující konkrétní událost.
Zavedení nebo kontrola stávající dokumentace PO Posoudíme vedenou dokumentaci ve Vaší společnosti vzhledem k prováděné činnosti a platným právním a ostatním předpisům. V případě její neaktuálnosti provedeme revizi jednotlivých dokumentů nebo nabídneme zavedení kompletní dokumentace požární ochrany.
Navržení a zajištění hasicích přístrojů Provedeme kontrolu Vašeho pracoviště a stanovíme počet a nejvhodnější hasicí přístroje vzhledem k aktuálním podmínkám, včetně dodávky a kompletního servisu.
Kontroly státního požárního dozoru Nabízíme přípravu v případě ohlášení nebo poradenství již provedené kontroly státního požárního dozoru.

 

Naše činnost je poskytována v rozsahu:

 • Dokumentace o začlenění se do kategorií činností bez zvýšeného
  nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím.

 • Organizace zabezpečení požární ochrany (např. organizační směrnice).
 • Zpracování požárních poplachových směrnic.
 • Zpracování požárního evakuačního plánu.
 • Zpracování řádu ohlašovny požáru.
 • Vedení požární knihy.
 • Aplikace tematických plánů a časových rozvrhů školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Provedení školení - zaměstnanci - při nástupu, před započetím práce, vedoucí zaměstnanci
 • Vedení přehledu o požární technice (hasicí přístroje).
 • Zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách. stanovení příkazů, zákazů a pokynů na úseku požární ochrany.
 • Stanovení přehledu a umístění výstražných a bezpečnostních tabulek, zajištění revizí objektu, hromosvodů,
  elektroinstalace provozovaných el. strojů a přístrojů, elektrospotřebičů, el. ručního nářadí během užívání
  a plynových zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů a požárních vodovodů,
  požárně bezpečnostních zařízení... (pokud někde existuje požární výtah apod.). • Vedení požární knihy, provedení cvičných požárních poplachů.
 • Zápisy o kontrolách prováděných orgány vykonávajícími SPD.
 • Vytvoření dokumentace pro stavební řízení popř. pro řízení o změně užívání stavby.
 • Zajištění revizí požární techniky
 • Zastoupení společnosti při jednáních a kontrolách se orgány státního požárního dozoru