Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Součástí problematiky BOZP jsou především:

 • vyhledání a vyhodnocení rizik při práci
 • kategorizace prací
 • bezpečnost technických zařízení
 • osobní ochranné pracovní prostředky
 • hygiena práce včetně pracovního prostředí
 • ergonom

 

Naše činnost je poskytována v rozsahu:

 • trvalý dohled nad BOZP

 • spolupráce při zpracování technologických a pracovních postupů tak,
  aby byly dodrženy zásady bezpečné práce a bezpečného chování na pracovišti

 • konzultace se zaměstnanci a vedoucími zaměstnanci v oblasti BOZP a hygieny práce

 • organizace a provedení prověrky BOZP 1 x v kalendářním roce

 • rozmístění a kontrola bezpečnostního značení bezpečnostními tabulkami a značkami

 • spolupráce při vedení personální agendy – dle Zákoníku práce v platném znění v rozsahu stanovených
  pracovních podmínek (evidence pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti,
  dodržování předpisů v oblasti pracovních režimů, apod.)


 • zpracování tematických a časových plánů pro školení BOZP školení zaměstnanců a vedoucích
  zaměstnanců v oblasti BOZP

 • provedení školení řidičů - referentů

 • vytipování rizikových faktorů na pracovištích – např. hluku vibrací, prachu, tepla chladu, fyzické zátěže apod.
  v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

 • provedení kategorizace prací a popř. jejich změn v návaznosti na změny pracovních podmínek – kontrola
  dodržování opatření, která vyplynou v této souvislosti z rozhodnutí hygienické služby

 • stanovení podmínek pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

 • vyhledávání rizik v pracovním prostředí, zjišťování jejich příčin a zdrojů, návrh opatření k jejich odstranění
  kontroly účinnosti stanovených opatření, kontroly jejich dodržování

 • vymezení profesí a sestavení lhůt pro ověření zdravotní způsobilosti , tak jak to stanoví orgány státní
  zdravotní správy poradenskou činnost při vedení dokumentace pracovních úrazů

 • zpracování interního pokynu pro zákazy prácí příslušným kategoriím žen a mladistvým zaměstnancům

 • spolupráce při zpracování provozní dokumentace dle požadavků nař. vl. č. 378/2001 Sb.

 • zpracování a kontrola dodržování harmonogramů revizí vyhrazených technických zařízení

 • vedení předepsané dokumentace BOZP

 • zastoupení společnosti při jednáních a kontrolách se státními orgány inspekce práce

 • zajištění revize vyhrazených technických zařízení

Jak pracujeme

 

1

. fáze - provedeme analýzu objektu, pracovních procesů a potřeb zákazníka. Seznámíme se s Vašimi potřebami, plány do budoucna a možnostmi, které jsou pro Vás stěžejní.

 

FÁZE - ANALÝZY

2

. fáze -  vyhodnotíme veškerá rizika a navrhneme taková opatření, abyste eliminovali možnosti vyniku náhodných pracovních úrazů, požárů, poškození zboží či materiálu.

 

FÁZE - ODTSRANĚNÍ RIZIK

Dosáhnete
bezpečného
pracovního
prostředí.